Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
WEIBOS Bed & Breakfast

Reserveert u een kamer bij onze Bed & Breakfast dan zult u een aantal persoonsgegevens met ons delen. Deze informatie hebben wij nodig om bijvoorbeeld uw boeking goed te kunnen verwerken. Verder is het voor ons van belang te weten welke personen bij ons verblijven (onder andere i.v.m. het wettelijk te voeren nachtregister). Hoe wij met deze gegevens omgaan is vastgelegd in deze privacyverklaring.

Welke gegevens houden wij van onze gasten bij in onze administratie?
• Uw voornaam en uw achternaam
• Bedrijfsnaam (in het geval van een zakelijke reservering)
• Adresgegevens (straat/huisnummer/postcode/woonplaats)
• Telefoonnummer en mobiel telefoonnummer
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Welk identiteitsbewijs u aan ons hebt getoond (wij maken hier geen kopie van)
• E-mailadres
• Data van uw verblijf (aankomst- en vertrekdatum)
• Betaalgegevens
• Uw e-mailcorrespondentie met ons
• De reden van uw verblijf (bijv. toeristisch/zakelijk)
• Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt door het boeken van een verblijf – in (e-mail) correspondentie of telefonisch.
• Gegevens van uw activiteiten op onze website

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 18 jaar is. We vragen daarom ouders/voogden hierop toe te zien.

Waarom hebben we deze gegevens van u nodig?
• Om uw reservering/boeking te kunnen verwerken in onze administratie
• Om u een correcte factuur te kunnen sturen en de betaling daarvan correct af te kunnen handelen
• Om u te kunnen bereiken – om u bijvoorbeeld om uw aankomsttijd te vragen of om u te kunnen bellen/mailen als u na uw vertrek iets bent vergeten
• Om ons wettelijk verplichte nachtregister bij te kunnen houden
• Voor de belastingdienst
• Om persoonlijke service te verlenen en persoonlijke verzoeken te kunnen verwerken
• Om ter plaatse aan te geven welke kamer bij uw reservering hoort
• Om u persoonlijk welkom te heten

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen moeten wij deze echter in elk geval 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor onze afspraken met u, om goede service te verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst af om te zorgen voor bescherming van uw gegevens. We verkopen uw gegevens niet aan derden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
WEIBOS Bed & Breakfast vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij zorgen ervoor dat onze computers/andere apparatuur voorzien zijn van een deugdelijke virusscanner en beschermd zijn d.m.v. wachtwoorden/inlogcodes. Hiermee wordt misbruik en onbevoegde toegang tegengegaan. Heeft u het idee dat uw gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, neemt u dan contact met ons op via info@weibos.nl. In geval van een door ons geconstateerd datalek zullen wij dit waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WEIBOS Bed & Breakfast. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@weibos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bekijk ook de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement:

Algemene voorwaarden Huishoudelijk reglement